Menu
EUR
Let op: door gebruik te maken van deze website verklaar je minimaal 18 jaar oud te zijn.
  • Altijd 7,5% korting met Cash For Wine
  • Ontdek jouw smaakprofiel
  • Ruim assortiment kwaliteitswijnen
  • Persoonlijk wijnadvies

Algemene voorwaarden

Algemeen
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Wijnhuis Zuid Bilthoven (hierna te noemen WHZB-on line) en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Aanbiedingen, offertes en overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes van WHZB-on line zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en kan de bestelling te zijner keuze worden geannuleerd of gewijzigd. Indien de bestelling wordt geannuleerd en er is reeds betaald, dan stort WHZB-on line het reeds betaalde binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan de betaling afkomstig is. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. WHZB-on line kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W. en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken zoals bezorgkosten, tenzij anders aangegeven. WHZB-on line is gerechtigd te bedingen dat de koper voor levering een voorschot dient te betalen. WHZB-on line is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt WHZB-on line dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling. WHZB-on line levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 16 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. De geleverde wijnflessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van WHZB-on line te vorderen.

Prijzen en betalingen
Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld. Er zijn geen bezorgkosten verschuldigd vanaf € 75,00. Betaling dient vooraf te geschieden. Er zijn aanvullende kosten verbonden voor verzending naar het België en Luxemburg en de Waddeneilanden In geval van betaling middels een factuur, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur staat vermeld. Indien de koper in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is alsdan eveneens de wettelijke handelsrente verschuldigd. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur moeten binnen 8 dagen na factuurdatum worden ingediend bij WHZB-on line. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de koper met een minimum van € 40,00. In voorkomende gevallen is het niet mogelijk om op rekening te betalen. In uitzonderlijke gevallen kan gevraagd worden om een aanbetaling.

Levering
Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven afleveradres en voor rekening van koper. De webshop van WHZB-on line geeft een indicatie van de levertijd. WHZB-on line zal proberen te leveren binnen drie werkdagen, doch indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is WHZB-on line niet van rechtswege in verzuim. WHZB-on line is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is wordt er contact met de koper opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor de koper niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling desgewenst geannuleerd. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst WHZB-on line is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel WHZB-on line goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten. Er sprake is van liquidatie van de koper, aan de koper surseance van betaling is verleend, de koper is staat van faillissement is verklaard, de koper wordt toegelaten tot de WSNP, de koper de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de koper zijn bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de koper beslag wordt gelegd en die beslag niet binnen drie maanden is opgeheven. WHZB-on line is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van WHZB-on line kan worden gevergd. Indien WHZB-on line overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien WHZB-on line overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van WHZB-on line op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de koper verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan WHZB-on line te vergoeden.

Overmacht
WHZB-on line is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WHZB-on line geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WHZB-on line niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen. Onder overmacht wordt onder meer begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen in het bedrijf van WHZB-on line of diens leveranciers. WHZB-on line kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien WHZB-on line zijn verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomen, is WHZB-on line gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

Reclame
De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan WHZB-on line te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.

Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond –doch in ieder geval binnen uiterlijk 8 dagen- na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan Wijnknaller te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens WHZB-on line vervalt. De koper dient WHZB-on line in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal WHZB-on line te harer keuze hetzij de geleverde zaken vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de koper te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door WHZB-on line gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.

Retouren
Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten. Indien (een deel van) de bestelling wordt geretourneerd, komen de kosten van terugzending voor rekening van de koper. Tevens zal WHZB-on line 65 euro cent aan handelingskosten per fles in rekening brengen. Voor de retour gezonden wijnen, zal WHZB-on line een creditfactuur doen toekomen aan de koper. Koper kan de goederen alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele doos geretourneerd worden. Mocht blijken dat de geretourneerde flessen niet in de originele doos zijn geretourneerd, dan zal WHZB-on line naast de kosten voor het terugzenden (€ 0,65 per fles), eveneens € 0,50 per fles in rekening brengen.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper. Aansprakelijkheid Indien WHZB-on line aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. WHZB-on line is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat WHZB-on line is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Indien WHZB-on line aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van WHZB-on line beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van WHZB-on line is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. WHZB-on line is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WHZB-on line of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen WHZB-on line en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het recht van WHZB-on line een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van WHZB-on line, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Huisregels/ Winkel

Elke gast is welkom en wordt als zodanig behandeld;

We zullen het best mogelijke advies en service verlenen aan iedere klant;

Van elke diefstal zullen wij direct aangifte doen;

Wij staan niet garant voor de eigendommen van onze klanten in welke vorm dan ook;

Wij schenken alleen drank als de klant daarom vraagt;

Klanten onder de 18 jaar zullen wij geen drank verstrekken in welke vorm dan ook;

Wij controleren op leeftijd en vragen bij twijfel naar het identiteitsbewijs ;

Betreding van ons pand is op eigen risico;

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor het aangeboden product of de inhoud ervan;

Wij behouden ons het recht voor  prijzen naar eigen inzicht te verhogen of verlagen;

 

 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €85,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!